Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden Kringloopwinkel Zaanstreek

Artikel 1: toepasselijkheid

1.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten (hierna ook ‘de overeenkomst’ te noemen) strekkende tot een levering van artikelen, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.Indien zich omstandigheden voordoen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet voorzienbaar waren en nakoming van de overeenkomst wezenlijk beïnvloeden, zullen partijen in gezamenlijk overleg en naar redelijkheid en billijkheid een oplossing vinden.

3.Indien enige bepaling uit de Algemene Voorwaarden of de overeenkomst nietig, vernietigbaar of onredelijk bezwarend is of zal blijken, dan worden de overige bepalingen niet aangetast.

4.Eventuele algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Kringloopwinkel Zaanstreek zijn aanvaard.

Artikel 2: Uitvoering

1. Kringloopwinkel Zaanstreek is een bedrijf met als uitgangspunten het sparen van het milieu en het scheppen van werkgelegenheid. Zij werkt met personeel met een uiteenlopend kennis - en ervaringsniveau. Aan informatie of inlichtingen over de aard of kwaliteit van een specifiek artikel door een individuele medewerker kunnen geen rechten worden ontleend.

2. Kringloopwinkel Zaanstreek verricht haar werkzaamheden naar beste weten en kunnen en laat zich bij de uitvoering van haar diensten leiden door de hierboven genoemde doelstellingen.

Artikel 3: Prijs, betaling en ruiling:

1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere heffingen, van overheidswege opgelegd. De goederen worden contant bij de kassa betaald.

2. De kosten van eventuele bezorging worden vooraf, d.w.z. gelijktijdig met de betaling van de koopprijs afgerekend.

3. Het bezorgen van artikelen houdt in dat wordt afgeleverd bij de voordeur op de begane grond. Op een verdieping wordt alleen afgeleverd als er een werkende lift aanwezig is die voldoende volume heeft voor het te bezorgen product.

4. Foutief geprijsde of niet geprijsde artikelen worden geacht niet ter verkoop te zijn aangeboden. Of er sprake is van een foutief geprijsd artikel is uitsluitend ter beoordeling van het kassapersoneel.

5. Nadat een artikel bij de kassa is afgerekend, kan het betreffende artikel niet worden geruild of teruggebracht.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

1. Kringloopwinkel Zaanstreek is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade ten gevolge van gebreken in de door haar geleverde zaken. Met name voor elektronische apparaten en gastoestellen geldt dat de koper voorafgaand aan ingebruikname de technische staat dient te onderzoeken.

2. Kringloopwinkel Zaanstreek is niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de klant tijdens diens aanwezigheid in de winkel en de magazijnen.

3. De hoogte van enige aansprakelijkheid van Kringloopwinkel Zaanstreek is in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval dekking geeft.

Artikel 5:

Kringloopwinkel Zaanstreek kan bij de kassa en/of het verlaten van de winkel aan de klant vragen om tassen, jassen en andere kleding te mogen controleren. In geval van verdenking van diefstal wordt zonder uitzondering de politie ingelicht.

Artikel 6:

Kinderen dienen in de winkel te worden vergezeld door minimaal een volwassene. De verantwoordelijkheid voor het kind berust bij de volwassene. Zij zijn aansprakelijk voor schade aan de eigendommen en artikelen van het Kringloopcentrum, toegebracht door het kind.

Artikel 7: Toepasselijk recht (en geschillen)

1. De overeenkomsten tussen Kringloopwinkel Zaanstreek en de klant worden beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen worden in eerste aanleg beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij de Wet dwingend anders voorschrijft en tenzij partijen bij schriftelijke overeenkomst toepassing van een bindend advies of arbitrage overeenkomen.

Deel deze pagina